AlfaTM LTD
A A A

Управление на възнагражденията в туристически фирми. Сравнителен анализ : България – САЩ (88 стр.)

ТОП дипломни

Цена:100.00Лв.
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪДЪРЖАНИЕ 2
УВОД 4
ПЪРВА ЧАСТ. СИСТЕМИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ВЪВ ФИРМАТА 7
1.1. УПРАВЛЕНСКАТА ДЕЙНОСТ “ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ”: СЪДЪРЖАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 7
1.2. СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 7
1.3.СТРАТЕГИИ И ПОЛИТИКИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА ВЪВ ФИРМАТА 9
ВТОРА ЧАСТ. МОТИВАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ В ЗАПЛАЩАНЕТО ТРУДА НА ПЕРСОНАЛА ВЪВ ФИРМАТА. 14
2.1. МОТИВАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ В ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТРУДА. 14
2.1.1. Мотивацията и системата за управление на възнагражденията. 14
2.1.2. Оценка на работата. Методи за оценка 18
2.2. СИСТЕМИ И СТРУКТУРА НА ЗАПЛАЩАНЕТО. 24
2.2.1. Видове системи на заплащане. 24
2.2.2. Заплащане на труда на персонала 29
2.2.2.1.Определяне на основните заплати 29
2.2.2.2.Определяне и изменение на допълнителните трудови възнаграждения. 33
2.2.2.3.Договаряне на работната заплата 34
ТРЕТА ЧАСТ. УПРАВЛЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ В ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ И САЩ 37
3.1.. АНАЛИЗ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В ХОТЕЛ И ХОТЕЛСКА ВЕРИГА 37
3.2. СТИМУЛИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА НА ХОТЕЛ И ХОТЕЛСКА ВЕРИГА 42
3.3. ПРОГНОЗИРАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА. 45
3.3.1. Съдържание на дейността по прогнозиране на възнагражденията 45
3.3.2. Методи за прогнозиране. 45
3.4. МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА. РЕСУРСНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ В ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС 47
3.5. МОТИВАЦИОННИ СИСТЕМИ И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ В ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ И В САЩ. 54
ЧЕТВЪРТА ЧАСТ . СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА ВЪВ ВАКАНЦИОНЕН КЛУБ "РИВИЕРА"- ГР. ВАРНА И “SUNRIVER RESORT” LTD ЩАТ ОРЕГОН 58
4.1. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗСЛЕДВАНИТЕ ФИРМИ. 58
4.2. ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА 61
4.3. ПРОГНОЗИРАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА 66
Средна величина 68
4.4. МОТИВАЦИОННИ АСПЕКТИ И ФИНАНСОВИТЕ ЕФЕКТИ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ТРУДА 70
4.5. ОЦЕНЯВАНЕ НА РОЛЯТА НА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ 71
4.5.1. Схеми за индивидуално стимулиране 71
4.5.2. Схеми за групово стимулиране 74
4.5.3. Схеми за разпределение на дохода от производителността на фирмата 75
4.5.4. Схеми за участие в разпределението на печалбите 77

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ОСНОВНИ ИДВОДИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 80
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 83
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 85
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 88