AlfaTM LTD
A A A

КАЗУСИ

ЦЕНАТА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА КАЗУСИТЕ ЗА НБУ е зависима от срока и сложността на казуса!
1. Бизнес план за инвестиции
2. Бизнескомуникации и делови преговори
3. Бизнескомуникации и етикет в туризма
4. Бизнесстатистика
5. Бизнесстратегия на малката фирма
6. Връзки с обществеността
7. Въведение в публичната администрация
8. Външноикономическа дейност на фирмата
9. Данъчно облагане. Застраховане
10. Екология и природознание в туризма
11. Застраховане на малки и средни фирми
12. Защита на интелектуалната собственост
13. Икономика за мениджъри
14. Икономика на малкото и средно предприятие
15. Икономика на природоползването
16. Икономика на труда
17. Икономика на туристическата фирма
18. Икономически теории
19. Интелектуална собственост
20. Информационно осигуряване в туристическата дейност
21. Информационни системи
22. Информационно технологии в бизнеса
23. Логика, философия и методология на науката
24. Макроикономика
25. Макроикономически анализи
26. Маркетинг и реклама на малка фирма
27. Маркетинг на услугите
28. Маркетинг на туристическия бизнес
29. Маркетингов и финансов анализ на фирмената дейност
30. Мениджмънт на туристическата фирма
31. Международен маркетинг
32. Международна икономика
33. Международно междуфирмено сътрудничество
34. Микроикономика
35. Организационно поведение
36. Организация на малкото предприятие
37. Основи на маркетинга
38. Основи на екологията
39. Основи на жизнената среда
40. Основи на правото
39. Основи на стопанското управление
40. Пари, банки и капиталови пазари
41. Планиране и прогнозиране
42. Пласментна политика
43. Поведение на потребителя
44. Правна защита на конкуренцията
45. Правна култура на бизнес ръководителя
46. Правни проблеми на малката фирма
47. Правно регулиране на маркетинговата дейност
48. Правно регулиране на туристическата дейност
49. Практикум по езикова култура
50. Предприемачество
51. Предприемачество /маркетинг, реклама и бизнескомун./
52. Приложна математика за икономисти
53. Регионална икономика
54. Рекламен дизайн
55. Рекламна политика
56. Специализирани видове туризъм
57. Сравнителна стопанска история
58. Стокова политика и иновационен маркетинг
59. Стратегически мениджмънт
60. Теория на вземане на решения
61. Техника на външнотърговската дейност
62. Технология и организация на ресторантьорството
63. Технология и организация на туристическата дейност
64. Технология и организация на хотелиерството
65. Търговско право
66. Управление на информационните системи
67. Управление на проекти
68. Управление на промените
69. Управление на промените и фирмената култура
70. Управление на смесени фирми
71. Управленски счетоводен анализ
72. Управленско счетоводство
73. Финансови посредници и пазари
74. Финансово счетоводство
75. Финансово управление на малка фирма
76. Ценова политика
КАЗУСИ КАЗУСИ КАЗУСИ КАЗУСИ КАЗУСИ КАЗУСИ КАЗУСИ