AlfaTM LTD
A A A

Правила

ПРАВИЛА ПРИ ПОРЪЧВАНЕ НА ПИСМЕНА РАЗРАБОТКА

1. Цената на всяка разработка се определя индивидуално според изискванията към нея и броя страници, както и според степента на трудност.

2. Съгласно ЗАПСП носител на авторското право на писмената разработка е изработващият.

3. Авансово се изплаща 1/3 от стойността на всяка поръчка. Прш неизпълнение по вина на възложителя, изпълнителя задържа авансовото плащане до насрещно изпълнение. При неизпълнение по вина на изпълнителя, той възстановява в пълен размер авансовото плащане.

4. Цените, установени в ценовата листа включват и отговаряне на въпроси от рецензия, изготвяне на експозе.

5. Изпълнителят не носи отговорност и не дава гаранция за окончателната оценка на разработката. Гарантира се положителна рецензия (допускане до защита). Неустойката при отрицателна рецензия е 50 %. Не се гарантир оценка от защита.

6. Изпълнителят си запазва правото да използва разработките, както и материалите към тях повторно в своята дейност след период от 2 години.

7. Срокът от две години не се прилага спрямо некоректни длъжници.

8. Плащането може да се извърши в брой, по пощенски път - запис или наложен платеж, чрез банков превод.

9. Изработените материали могат да бъдат получени на хартиен или магнитен носител, както и през INTERNET.

10. Поръчка се приема след попълване на заявка в два екземпляра /по един за всяка от страните/. В заявката е желателно да се посочи освен темата и план и препоръ(ителна литература. Екземплюр от поръчката се пази в архив, отрязък се връчва на клиента, копие на изпълнителя.

11. Обикновената поръчка за изготвяне на дипломна работа е един месец или 20 работни дни. За курсови работи, реферати, есета, доклади и курсови проекти обикновената поръчка е за срок от 10 работни дни или две седмици.

12. Изработеното се предава изцяло на уговорения срок ако не е уговорено периодично изпълнение, изработеното може да се презазе и по-рано по желание на възложителя, но в такъв случай се начисляват 30% върху стойността.

13. При неизпълнение на уговорените срокове виновната страна дължи неустойка в размер на 10% от общата сума

14. Фирмата издава два вида поименни клиентски карти - златна карта след десет поръчки и сребърна - след 5 поръчки. Отстъпката за златна карта е 10%, а за сребърна е 5%.

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОТОВИ ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

1. Цената на всяка от разработките е посочена в сайта и не подлежи на промяна.

2. Съгласно ЗАПСП носител на авторското право на писмената разработка е изработващият.

3. Цялата стойност се изплаща еднократно преди получаването на разработката

4. Изпълнителят не носи отговорност и не дава гаранция за окончателната оценка на разработката. Не се гарантира положителна рецензия (допускане до защита).

5. Плащането може да се извърши в брой, по пощенски път - запис или наложен платеж, чрез банков превод.

6. Писмените материали могат да бъдат получени на хартиен или магнитен носител, както и през INTERNET.