AlfaTM LTD
A A A

Мотиви и нагласи към предприемаческа дейност (върху примера на дребния софийски предприемач) (64 стр.)

Обществени науки » Социология

СЪДЪРЖАНИЕ
СЪДЪРЖАНИЕ 2
УВОД 3
ГЛАВА ПЪРВА. ТЕОРЕТИЧНИ ПРЕДПОСТАВКИ НА ПРОБЛЕМА ЧАСТ 9
1.1. МОТИВИ И НАГЛАСИ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ 9
1.2. ДРЕБНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – УТВЪРЖДАВАНЕ И ПЕРСПЕКТИВИ 17
1.2. ОПИСАНИЕ НА ДИНАМИКАТА В РАЗВИТИЕТО НА ДРЕБНИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ 28
1.2.1. Структурни характеристики на дребния и среден бизнес 28
1.2.2. Изследвания за ценности и мотиви за предприемаческа дейност 37
ГЛАВА ВТОРА. ЕМПИРИЧНО СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ 47
2.1. МЕТОДИКА НА ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ 49
2.2. ИЗЛАГАНЕ НА ЕМПИРИЧНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 50
2.3. ОБОБЩЕНИЕ И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЕМПИРИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 57
2.4. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 59
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 63
ЛИТЕРАТУРА 64
ПРИЛОЖЕНИЯ 65
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 65
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 67
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 А 69
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Б 72
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 74