AlfaTM.com

Написване на дисертации, дипломни и курсови работи по поръчка

Финансов анализ на дейността на Захарен комбинат “Кристал” АД – гр. Пловдив (94 стр.)

150,00 лв.

Съдържание
І. УВОД 3
ГЛАВА І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ФИНАНСОВИЯ АНАЛИЗ 5
1. СЪЩНОСТ И РОЛЯ НА ФИНАНСИТЕ И ФИНАНСОВИЯ АНАЛИЗ НА ФИРМАТА. ФУНКЦИИ И ВИДОВЕ 5

Описание

Съдържание
І. УВОД 3
ГЛАВА І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ФИНАНСОВИЯ АНАЛИЗ 5
1. СЪЩНОСТ И РОЛЯ НА ФИНАНСИТЕ И ФИНАНСОВИЯ АНАЛИЗ НА ФИРМАТА. ФУНКЦИИ И ВИДОВЕ 5
2. ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИ НА ФИНАНСОВИЯ АНАЛИЗ 9
2.1. Показатели 9
2.2.Методи на финансов анализ 10
3. ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИЯ АНАЛИЗ. ПОТРЕБИТЕЛИ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 15
3.1. Източници на информацията за финансовия анализ 16
3.2. Потребители на резултатите от анализа 18
4. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ФИНАНСОВИЯ АНАЛИЗ 18
4.1. Анализ на собствеността, капиталовата и имуществената структура 18
4.2. Анализ на финансовата автономност 24
4.3. Анализ на печалбата и рентабилността 25
4.4. Анализ на ефективността 27
4.5. Анализ на ликвидността 27
4.6. Анализ на задлъжнялостта и платежоспособността 29
4.7. Анализ на обръщаемостта на активите 30
4.8. Анализ на вземанията и задълженията 33
ГЛАВА ВТОРА. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА “КРИСТАЛ” АД 35
1. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИРМАТА – “КРИСТАЛ” АД 35
2. АНАЛИЗ НА СОБСТВЕНОСТТА, КАПИТАЛОВАТА И ИМУЩЕСТВЕНАТА СТРУКТУРА НА “КРИСТАЛ” АД 39
2.1. Анализ на капитала и капиталовата структура на “Кристал” АД 39
2.2. Анализ на имуществената структура 44
3. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВАТА АВТОНОМНОСТ НА “КРИСТАЛ” АД 53
3.1. Определяне на чистия оборотен капитал 53
3.2. Коефициент на имобилизация 54
3.3. Коефициент на покритие на дълготрайните активи 54
3.4. Коефициент на зависимост на дружеството от банки 55
3.5. Финансов риск на “Кристал” АД 55
4. АНАЛИЗ НА ПЕЧАЛБАТА И РЕНТАБИЛНОСТТА НА ФИРМАТА 57
4.1. Анализ на печалбата 57
4.2. Анализ на рентабилността 58
5. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА 60
6. АНАЛИЗ НА ЛИКВИДНОСТТА 61
7. АНАЛИЗ НА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТТА И ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА 63
7.1. Анализ на платежоспособността 63
7.2. Анализ на задлъжнялостта 64
8. АНАЛИЗ НА ОБРЪЩАЕМОСТТА НА АКТИВИТЕ 65 8.1 Анализ на обръщаемостта на дълготрайните активи 66
8.2. Анализ на обръщаемостта на краткотрайните активи 68
9. ОСНОВНИ НАСОКИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 72
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 76
ПРИЛОЖЕНИЕ 77
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 77
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 78